Obchodní podmínky


1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“)

vydané společností Vladimír Kvaček, IČ: 64726932, se sídlem Máchova 213, 29306 Kosmonosy, která provozuje e-shop dostupný na www.kitchenplanet.cz, k úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi

Gadgets House, s.r.o., IČ: 242 80 071, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupená Josefem Ciprou, jednatelem, (dále jen „Prodávající“), na straně jedné, a

Zákazníkem e-shopu (dále jen „Kupující“), na straně druhé,

(dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

2. POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:

E-mail

textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;

E-shop

internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání Zboží Koncovým zákazníkem;

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Kupní smlouva

smlouva podle §2079 Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu;

Kupující

je osoba, která si objednala zboží u Prodávajícího prostřednictvím Stránek Zprostředkovatele

Košík

funkcionalita E-shopu, která je automaticky generována Uživatelem tím, že přidává nebo odebírá Zboží;

Občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Objednávka

dokončená transakce Koncovým zákazníkem s úmyslem uzavřít kupní smlouvu ke Zboží, stisknutím příslušného tlačítka;

Osobní údaje

jakékoli informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

Spotřebitel

je každý kupující, který je fyzická osoba a požívá ochrany spotřebitele dle platného práva;

Stránky

se rozumí webová aplikace provozovatele E-shopu, kterou lze prohlížet webovým prohlížečem, dostupné na adrese www.kitchenplanet.cz.

Uživatelský účet

účet k E-shopu, zřízený za podmínek těchto VOP za účelem zjednodušení administrace objednávek kupujícím;

Uživatelské údaje

osobní údaje o kupujícím, který se registroval k Uživatelskému účtu a další údaje týkající se zejména historie jeho obchodních transakcí a nákupních preferencí.

Webové rozhraní

je soubor opatření, která v některých směrech omezují funkčnost a možnosti Uživatele v rámci webové aplikace E-shopu;

Zprostředkovatel

podnikatel, který zprostředkovává Uživatelům Stránek uzavření kupní smlouvy o zboží s Prodávajícím, a to v prostředí E-shopu;

Zboží

jsou výrobky a/ nebo služby, které jsou nabízeny v E-shopu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících

3. PŘEDMĚT VOP

3.1. Předmětem těchto Obchodních podmínek je úprava práv a povinností při vzniku zprostředkované Kupní smlouvy uzavřené v prostředí E-shopu Zprostředkovatelem na účet a ve prospěch Prodávajícího.
3.2. Zprostředkovatel jedná ve prospěch Prodávajícího tak, že přijaté Objednávky Kupujícího zasílá k akceptaci Prodávajícímu.

4. INFORMACE SPOTŘEBITELI PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Zboží.
4.2. Odstoupení od smlouvy použije reklamační formulář nebo zašle na svoje náklady Prodávajícímu na adresu sídla společnosti Prodávajícího (Gadgets House, s.r.o., – VRÁCENÍ nám. Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3). Je přitom povinen uvést číslo svého bankovního účtu.
4.3. Vzor odstoupení od smlouvy : http://www.scmbd.cz/uploads/legislativne_pravni_vzory/sb0143_2013.pdf, nebo zde: http://cl.ly/1e0W0X033c3p
4.4. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží.
4.5. Ceny Zboží jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dodání se liší podle zvolené metody platby a dodání Zboží.

5. KUPNÍ SMLOUVA

5.1. Předmětem Kupní smlouvy je prodej Zboží prostřednictvím E-shopu Koncovému Zákazníkovi.
5.2. Kupující kupuje od Prodávajícího Zboží, které si zvolil (v množství, které zvolil) v uživatelském prostřední E-shopu, kde je vložil do Košíku. Kupující se zavazuje zaplatit cenu Zboží, která je uvedena u Zboží, včetně nákladů na dopravu.
5.3. Kupní cena je splatná před Dodáním zboží nejpozději bezprostředně před jeho převzetím Kupujícím.
5.4. Kupující si může na Stránkách ve svém Webovém rozhraní při tvorbě Objednávky zvolit způsob platby kupní ceny Prodávajícímu.
5.5. Prodávající je oprávněn volbu Kupujícího omezit i bez udání důvodu.
5.6. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající; §2097 Občanského zákoníku se tímto neaplikuje.
5.7. Kupující je povinen uhradit náklady na poštovné a balné, ve výši uvedené u Objednávky.
5.8. Způsob platby volí Kupující výhradně z nabízených možností v E-shopu. Kupující je povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto způsobu platby.
5.9. Kupující je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí (včetně variabilního symbolu) a včas.
5.10. Prodávající se zavazuje, že dodá Zboží v přiměřené lhůtě od provedení platby nebo ukončení objednávky, pokud byla zvolena platba na dobírku. Lhůty uvedené v E-shopu jsou pouze orientační.
5.11. Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku ve webovém rozhraní Stránek Zprostředkovatele.
5.12. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
5.12.1. Objednávce (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní E-shopu),
5.12.2. kupní ceně a způsobu její úhrady,
5.12.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
5.12.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
5.13. Objednávku odešle Kupující Zprostředkovateli koupě kliknutím na tlačítko „objednat“ nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá se Prodávajícímu.
5.14. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
5.15. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy, je potvrzení objednávky Prodávajícím doručené na e-mailovou adresu Kupujícího.
5.16. Prodávající a Zprostředkovatel mají právo požadovat od Kupujícího uzavření smlouvy písemně či telefonicky, či doplnění informací od Kupujícího, a to i poté, co byla objednávka Prodávajícím potvrzena.
5.17. Prodávající má právo poskytovat slevy na Zboží. Pokud Prodávající nestanoví jinak, slevy se nedají kombinovat.
5.18. Nebezpečí ztráty, poškození a zničení přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.

6. UŽIVATELSKÝ ÚČET

6.1. Některé služby v prostředí E-shopu mohou být přístupné pouze registrovaným uživatelům, kterým Zprostředkovatel na jejich žádost uživatelský účet zřídí.
6.2. Kupující, který se chce registrovat, je povinen poskytnout pro účely zřízení uživatelského účtu svoje pravdivé a aktuální osobní údaje. Kupující je povinen aktualizovat svoje osobní údaje v uživatelském účtu u každé objednávky zejména při změně jména, bydliště a kontaktních údajů.
6.3. Zprostředkovatel má právo přístup ke službám E-shopu a k jeho uživatelskému účtu dle vlastního uvážení zcela omezit, a to i bez předchozího oznámení.
6.4. Ochrana uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro uživatele povinné podle instrukcí daných v prostředí E-shopu a vyjádřených na webovém rozhraní. Kupující nesmí sdělit přístupové údaje k uživatelskému účtu třetí osobě. E-shop a Prodávající neodpovídají žádným způsobem za škody či jiné újmy způsobené prozrazením hesla Uživatelem k uživatelskému účtu třetím osobám.

7. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

7.1. Prodávající doručuje Zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla prostřednictvím profesionálního doručovatele. Tento způsob převzetí zboží vylučuje možnost prohlídky Zboží před zaplacením.
7.2. Kupující má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností uvedených Webovém rozhraním Stránek.
7.3. Vykonáním volby Kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce.
7.4. Prodávající může od Kupujícího požadovat uzavření zvláštní dohody o doručení i po potvrzení Objednávky. Nedojde-li k dohodě, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
7.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky.
7.7. Dodací lhůta je pro každé zboží stanovena zvlášť webovým rozhraním Stránek.

8. ODSTOUPENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Prodávající má právo až do převzetí zboží Kupujícím odstoupit od Kupní smlouvy i bez udání důvodu, a to i tak, že oznámí Zprostředkovateli, že Zboží nemůže dodat. Zprostředkovatel o tom neprodleně informuje Koncového zákazníka Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou odstoupením od Kupní smlouvy Kupujícímu.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

9.1. Kupující (Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít webové stránky Prodávajícího reklamacniformular.cz nebo písemnou formu na adresu Prodávajícího (Gadgets House, s.r.o., – VRÁCENÍ nám. Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3).
9.2. Zprostředkovatel koupě je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a povinnosti smluvní strany koupě zejména k plnění nároků z vad zboží.
9.3. Prodávající je povinen dodat věc ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad.
9.4. Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou dána Občanským zákoníkem.
9.5. Není-li uvedeno ve smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost zboží.
9.6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
9.7. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a předmět plnění podle pokynů Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno.
9.8. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě.

10. POUČENÍ KUPUJÍCÍCH-SPOTŘEBITELŮ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

10.1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“).
10.2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, jde –li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
10.3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy
10.3.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
10.3.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
10.3.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
10.3.4. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
10.3.5. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
10.4. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.
10.5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od smlouvy dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici.
10.6. Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat zpět na adresu Prodávajícího (Gadgets House, s.r.o., – VRÁCENÍ nám. Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3). Kupující jako spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu náklady spojené s navrácením zboží.
10.7. Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.
10.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající na adrese svého sídla. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

11.1. Stránky jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se ke Stránkám.
11.2. Obsah Stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR.
12.2. Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů. Vztahy mezi Zprostředkovatelem a Prodávajícím byly upraveny ve Smlouvě společných správců.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Použitím Stránek Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.
13.2. Koncový zákazník, který je mladší 16 let, dává užitím Stránek Zprostředkovateli najevo, že si opatřil potřebný souhlas svých zákonných zástupců k právnímu jednání s Prodávajícím a E-shopem.
13.3. Koncový zákazník, který je mladší 16 let, může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů jen tehdy, pokud jeho souhlas schválí zákonný zástupce.
13.4. Za písemnou formu se považuje též sdělení či zpráva doručená e-mailem.
13.5. Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavření kupní smlouvy nese Zprostředkovatel, vyjma nákladů Uživatele na vlastní internetové připojení při užití Stránek.
13.6. Znění VOP může Zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokračováním v používání Stránek však dáváte souhlas s novým zněním obchodních podmínek.
13.7. Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou: Česká obchodní inspekce, kontakt: www.coi.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt. www.uoou.cz, Živnostenské úřady; Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce. Podmínky jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách.
13.8. Spotřebitel se může též domáhat svých práv u obecných soudů ČR